Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") tartalmazzák az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (székhely: 1146, Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-07-0000022, adószám: 19012504-2-42), mint szolgáltató (a továbbiakban "Szolgáltató") által üzemeltetett és fenntartott www.kosarsport.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban "Weboldal") használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatásainak (a továbbiakban "Web-bolt") igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek értékesítésére) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

1. Definíciók

1.1. Megrendelés: a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termékértékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését és leszállítását vállalja, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban "Díj").

1.2. Megrendelő: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében felhasználónév, egyben jelszó megadása után bármely okból vagy célból regisztrál a Weboldal felületén; illetve az, aki a Web-bolt online rendszerén keresztül a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt;

1.3. Szolgáltatás vagy Szolgáltatások: a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása;

2. Szolgáltató, mint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége üzemeltetőjének adati:

  • Web-oldal üzemeltető: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
  • Székhely: 2040 Budaörs Liget utca 12.
  • Nyilvántartási szám: 01-07-0000022
  • Adószám: 19012504-2-13
  • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
  • E-mail elérhetőség: mkosz@hunbasket.hu
  • Telefonos elérhetőség: +36 1 460 6825 (elérhető munkanapokon reggel 10 órától délután 4 óráig);

3. Az ÁSZF hatálya

3.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltatások igénybevétele tekintetében teljes körűen szabályozza a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.3. A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan és indokolást mellőzve módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-t a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon.

3.4. A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben az e-mailben mint elektronikus levélben való kapcsolattartás és információcsere önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

3.5. A Megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet azonban a Szolgáltató iktatja, vagyis elektronikus úton archiválja, és a Megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

4. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben rögzített termékeket szállítja le az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek a 3.5. pont szerinti online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetőek meg, mely esetben a termékek átvételekor fizetendő a Díj, melynek megállapítása a Megrendelés során történik.

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

5.1. A Weboldal használata során kifejezetten tilos a Web-boltban megjelenített termékek (a továbbiakban „Termék” vagy „Termékek”) adatbázisának bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

A Szolgáltató minden jogi lépést megtesz az ilyen jellegű tiltott magatartás megszüntetése érdekében.

5.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, de nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának mindenkori teljes pontossága tekintetében, különös tekintettel az elírásokra, téves információkra, változásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon Weboldalon szereplő webhelyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető – erre vonatkozó külön megállapodás alapján – teljes kártérítési felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

5.3. A Megrendelő kötelezettsége és közvetlen érdeke, hogy a folyamatos 3.4. pont szerinti információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja.

6. Adatvédelem

6.1. A Megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez a regisztrációval, illetve - Megrendelés leadása esetén - a jelen ÁSZF elfogadásával a jelen 6. pontban foglalt feltételekkel automatikusan és kifejezetten hozzájárul. A Megrendelő hozzájárulhat továbbá, hogy neki a Szolgáltató a 6.7. pontban részletezettek szerint hírlevelet küldjön és ezzel kapcsolatosan a személyes adatait kezelje .

6.2. A Weboldalon a természetes személynek minősülő Megrendelő személyes adatai tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

6.3. A Szolgáltató a személyes adatok kezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

6.4. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő olyan adatait kezeli, amelyek a Szolgáltatás céljának megvalósításához elengedhetetlenek és alkalmasak. A Szolgáltató vállalja, hogy ezeket az adatokat csak a Szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli, az erre vonatkozó jogszabályok – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban „Infotv.”)rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6.5. A Szolgáltató az adott Megrendelésben a Megrendelő által megadott, a Megrendelés tárgyára vonatkozó adatokon túl csak a Megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét), és esetlegesen kosárlabda szurkolói kártyájának számát kezeli, mely adatok elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a Megrendelést a Szolgáltató nevében teljesítő szállító a Megrendelőt elérje és adott esetben a kapcsolatot fel tudja vele venni. A Szolgáltató kizárólag a Díj megfizetése érdekében és ennek céljára jogosult felhasználni a Megrendelő bankszámla-adatait, és ezen adatokat bizalmasan kezeli.

6.6 A regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a Megrendelő számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben - a Megrendelő számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatokat a Szolgáltató csak statisztikai célra jogosult felhasználni, azokat a Szolgáltató csak akkor teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, ha azt jogszabályi kötelezővé teszi, vagy ha a Megrendelő ehhez előzetesen, írásban (e-mail útján) hozzájárul.

6.7. A regisztráció során – külön elfogadási felületen – a Megrendelő hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató számára hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön, és a Megrendelőt a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse a saját vagy üzleti partnerei ajánlatával. A hírlevélről a Megrendelő bármikor leiratkozhat. Ugyanakkor a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait - akár egyénileg, akár adatbázis részeként - harmadik személy részére reklám-adatbázis létrehozása céljából továbbítsa.

A Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozással a Megrendelő hozzájárul, hogy e-mail címét és nevét a Szolgáltató az adatkezelés céljának megfelelően, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kezelheti.

6.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak - így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak - védelmét biztosítja, a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően.

6.9. A Szolgáltató gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt adatok és titkok biztonságos védelméhez szükségesek.

6.10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelőnek felróható bármely okból jutottak harmadik személy tudomására.

6.11. A természetes személynek minősülő Megrendelő kérésére a Szolgáltató - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől számított 25 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

6.12. A regisztráció részeként, illetve a Megrendelésben megadott adatokat a Megrendelő bármikor módosíthatja, regisztrációját és azok adatait helyesbítheti, zárolhatja vagy törölheti.

6.13. Ha a Megrendelő bármely adata a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő adat a Szolgáltatónak hitelt érdemlő módon tudomására jut, az adatot a Szolgáltató jogosult helyesbíteni és erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Ugyanakkor a Szolgáltatónak nem feladata a megadott adatok valóságtartalmának, pontosságának ellenőrzése.

6.14. A Szolgáltató jogosult – és a személyes adatok esetében köteles – törölni az adatokat, különösen akkor, ha a kezelésük jogellenes; ha az érintett az adatok törlését kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve ha az adatok törlését a bíróság vagy az Infotv.-ben meghatározott illetékes hatóság elrendelte.

6.15. A Szolgáltató köteles az adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről tájékoztatni az érintett természetes személynek minősülő Megrendelőt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez a természetes személynek minősülő Megrendelő érdekeit nem sérti.

6.16. A Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések kivizsgálása, és megszüntetése érdekében.

6.17. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatónál tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő Megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntésre nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6.18. A Megrendelő a jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén a Szolgáltató és - egy esetleges adatátadás esetén - az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

6.19. Az 6.17. illetve 6.18. pontban meghatározott esetekben a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Megrendelő választása szerint - a Szolgáltató székhelye, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.20. Bárki bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

6.21. A Szolgáltató jelen 6. pontban vállalt kötelezettségei nem terjednek ki a nem a Szolgáltató által végzett adatkezelésre, így különösen a Weboldalon hirdetők esetleges adatkezelésére, a hirdetésekben megjelenő, a hirdetők által megjelölt adatokra, illetve a hirdetésekben szereplő linkek által érintett egyéb weboldalak tartalmára.

7. Felelősség

7.1. A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy a Megrendelő Megrendeléssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

7.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a Termékekkel összefüggésben keletkeztek a Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

7.3. Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

8. Ár

8.1. A Termékek árát a Szolgáltató a Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.

8.2. Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, de nem tartalmazzák sem a házhozszállítás díját, sem a Termék csomagolási költségét. A Termék ára, a házhozszállítás és a csomagolás díja együttesen teszik ki a Díjat, melynek összegéről a Szolgáltató a Megrendelés során tájékoztatja a Megrendelőt.

8.3. A Megrendelést a Szolgáltató által külön megállapodás alapján erre feljogosított szállító (a továbbiakban „Szállító”) kézbesíti a Megrendelőnek. A Díjat a Megrendelő köteles közvetlenül a Szállítónak a kiszállításkor teljes egészében megfizetni. A Termékek árát és a házhozszállítás díjszabását (és egyéb feltételeit) a Megrendelő honlapján folyamatosan közzéteszi. Amennyiben a Megrendelő a Termékeken vagy a csomagoláson sérülést észlel, köteles a Szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, ellenkező esetben a Szolgáltató ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el, és továbbá a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

8.4. Amennyiben a Szolgáltatótól elvárható gondosság tanúsítása ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket ezen a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a tényleges és valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

9. Rendelés, technikai lépések

9.1. A Web-bolton keresztül történő Megrendelés csak regisztráció útján lehetséges, melyhez felhasználói e-mail cím és jelszó megadása szükséges. A Megrendelés elektronikus úton történő létrejöttéhez szükséges technikai lépésekről a Weboldal "Rendelés és szállítás" menüpontjában részletesen tájékozódhat.

9.2. A Megrendelő a termékek Web-boltban történő Megrendelését követően (vagyis a "Rendelés elküldése" ikonra történő kattintás után) 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt Termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött e-mail visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól. Szintén mentesül a Megrendelő az ajánlati kötöttség alól, ha a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát a szerződéskötést megelőzően, egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal visszavonja.

9.3. A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé, tehát olvashatóvá válik.

9.4. A Megrendelés feldolgozása munkanapokon 10 órától 16 óráig (a továbbiakban "Munkaidő") történik, hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás. Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.

9.5. A Megrendelést a Szolgáltató 8 munkanapon belül kézbesíti a Megrendelőnek, amennyiben

9.5.1. a Megrendelő Munkaidőben 13 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak;

9.5.2. a Megrendelésben található minden Termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szállítónál.

9.6. Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt Termék bármelyike, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő Termékek és a készleten nem található Termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a Termékek készleten találhatóak-e vagy sem. A készleten nem található Termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek. Amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küld, ami a Megrendelés módosításának minősül. Amennyiben Megrendelő a készleten nem található Termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelő a készleten nem található Termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést. A Megrendelés azon része, amely a készleten lévő Termékeket érinti, változatlan formában hatályban marad.

9.7. A Megrendelő jogosult a Megrendeléstől a Termék(ek) kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni.

9.8. Az előző pontban foglaltakon túl, a Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:

9.8.1. amennyiben a Megrendelő a Megrendelés, azaz a Termékek kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a nyolc munkanap elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, legfeljebb azonban a Termékek kézhezvételétől számított három hónap elteltéig lehet elállni.

9.8.2. Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a Megrendelő akkor is elállhat, ha a Termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

9.8.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja.

9.8.4. A Megrendelő fentiek szerinti elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

9.8.5. A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, melyek a 9.8.4. pont szerinti visszatérítés során kifizetett Díjból levonásra kerülnek. Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából vagy megrongálódásából eredő kárának megtérítését.

10. Felmondás, ÁSZF megszegése

10.1. Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő a Díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő a megrendelt Termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelés során létrejött szerződést azonnal hatállyal e-mail útján időkorlát nélkül felmondhatja, és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Szolgáltató a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárának megtérítését követelheti azok jogcímének és összegszerűségének megjelölésével, mely vonatkozásában Megrendelő helytállni köteles.

10.2. Amennyiben a Megrendelő – a Szolgáltató vagy a Szállító által előre közölt időpontban vagy időszakban – a Szállító számára nem elérhető az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával az általa megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani, kivéve, ha a Megrendelő távollétét a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előző mondatokban írt felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

10.3. A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

10.4. A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

11. Szerzői jog

11.1.A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a Web-bolt grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltban történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.

11.2. Minden egyéb, a fentiekben rögzített felhasználás a Szolgáltató, illetve a Termékek és Szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel azok más adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

12. Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás vásárlás esetén

12.1. A bankkártyás fizetésre kattintva a vásárló tudomásul veszi, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) adatkezelő által a https://webshop.webpont.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

12.2. Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

13. Vegyes rendelkezések

13.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.2. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

13.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal kifejezetten nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét vagy eseti kikötését – ide nem értve a jogszabály által előírt és az ÁSZF által is rögzített kötelezettségeket –, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

13.5. A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseire irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A Szolgáltató a regisztráció és/vagy a Megrendelés során a Megrendelő által megadott adatokat az Infotv. és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

13.6. A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

13.7. A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven készült.